Select Page

  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี
  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • ผลการเทียบโอน
  • คู่มือ
  • พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  • ระเบียบ
  • ข้อบังคับ
  • ประกาศ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏสุรินทร์

หน่วยงานราชการ
9K

สน.ส่งเสริมวิชาการ บริการด้านสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏสุรินทร์

การประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ติดต่อ-สอบถาม สสท. Live Chat