เลือกหน้า

หมวดหมู่: ข่าวบริหารทั่วไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education : OBE ครั้งที่ 2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศุลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 

กำลังโหลด