เลือกหน้า

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการพัฒนาพัฒนาเว็บไชต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/64

การประชุมการพัฒนาพัฒนาเว็บไชต์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/64 วันจันทร์ ที่ ๑๘ มกราคม...

ประกาศที่007/2564เลื่อนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา2/2563 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับนักศึกษาจากผลกระทบของ COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 007/2564...

ประชุมอนุกรรมการหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่1/2563

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการจัดประชุม...

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

ม.ราชภัฏสุรินทร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา62

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา...

กำลังโหลด