เลือกหน้า

หมวดหมู่: ข่าวทะเบียนฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox...

กิจกรรมอบรม English Camp ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ...

ขอให้นักศึกษาที่มีชื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21

ขอให้นักศึกษาที่มีชื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภ...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21

📣ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ...

กำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61

งานศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ กำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Exit Exam)...

กำลังโหลด