เลือกหน้า

หมวดหมู่: ข่าวทะเบียนฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21

📣ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ...

กำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61

งานศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ กำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Exit Exam)...

กำลังโหลด