เลือกหน้า

หมวดหมู่: กิจกรรม สสท.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education : OBE ครั้งที่ 2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศุลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2565

LINE_ALBUM_การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างและปรับป_16...

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

16655567647671097410965109661096710971...

กำลังโหลด