เลือกหน้า

หมวดหมู่: กิจกรรม สสท.

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นแก่คณาจารย์และผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันนี้ (29 ตุลาคม 2562) เวลา13.30น. ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดร.อุดม หอมคำ และ...

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ 2/62

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.อุดม หอมคำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...

บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

กำลังโหลด