Select Page

Category: Featured

แนวปฎิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการแนะแนวและการให้การปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและแนวทางปฏิบัติงานออนไลน์เพื่อรับมือไวรัส CoVID-19

ช่องทางการสื่อสารและปฏิบัติงานออนไลน์ในภาวะโควิด-19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ :...

Loading