เลือกหน้า

หมวดหมู่: Featured

ประกาศขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโดยไม่ปรับ ภาคปกติ ขยายจนถึงวันที่ 24 ธ.ค.64, ภาคพิเศษ ขยาย – 26 ธ.ค.64

ประกาศขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโดยไม่ปรับ ภาคปกติ ขยายจนถึงวันที่ 24 ธ.ค.64, ภาคพิเศษ ขยาย...

ขอเชิญอาจารย์/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565 (อว.) 15 พ.ย.นี้

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต”7กยนี้

ลงทะเบียนอบรม แบบฟอร์มเสนอหลักสูตร ตารางกำหนดการอบรม...

กำลังโหลด