เลือกหน้า

หมวดหมู่: Featured

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพครู หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพครู หลักสูตรระดับปริญญาโท...

การเตรียมความพร้อมในการเสนอหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2566

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเสนอหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2566...

บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560-2562ขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ

บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560-2562 เมื่อวันที่ 25...

Focus Group สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาแนงทางการรับรู้และส่งเสริมทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ ในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group)...

กำลังโหลด