Select Page

Category: ประกาศ-แจ้งนศ.

แจ้งนักศึกษาตามรายชื่อที่ได้แนบมา ให้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2562 และยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ…...

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาผู้มีผลงานดี หรือความสามารถดีเด่นเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติมครั้งที่2)

Click Here ดาวน์โหลดใบสมัคร หมายเหตุ ให้นักศึกษายื่นคำร้องที่คณะภายในวันที่ 26 ธันวาคม...

Loading