เลือกหน้า

หมวดหมู่: ข่าวงานหลักสูตรฯ

การเตรียมความพร้อมในการเสนอหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2566

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเสนอหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2566...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education : OBE ครั้งที่ 2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษานำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

แบบติดตามความก้าวหน้า...

สำนักส่งเสริมวิชาการฯจัดประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่17 กันยายน ที่ผ่านมาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง...

กำลังโหลด