Select Page

Category: ข่าวงานหลักสูตร

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่1/2563

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...

สำนักส่งเสริมวิชาการฯจัดประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่17 กันยายน ที่ผ่านมาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง...

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...

Loading