ประกาศเรื่องการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019