สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง โดยมีผู้บริหารสำนักงานบัณฑิตและบุคลากร เป็นผู้ดำเนินการ และผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการ ร่วมบรรยายให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในกิจกรรมดังกล่าว