เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมบุคลากร / กลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ผู้บริหาร สสท. และมีบุคลากรจาก สำนักวิทยบริการ ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองคลัง กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการปรับปรุงระบบบริการ ในวันดังกล่าว เพื่อปรับปรุงระบบบริการให้ดียิ่งขึ้นและรองรับสถานการณ์โควิด