(ด่วนที่สุด) การจัดการเรียนการสอน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ให้จัดออนไลน์เต็มรูปแบบ จนกว่าจะได้รับหนังสือตอบกลับจากสำนักปลัดกระทรวง อว.