🎉วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
🎉 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
🎉 จัดประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการอนุกรรมการสภาวิชาการ และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
🎉โดยประชุม ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารโครงการบัณฑิตศึกษา (อาคาร 42) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปลิเคชั่น Zoom meeting

 44 total views,  1 views today