ประกาศรายชื่ออผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ลิงก์ประกาศ https://bit.ly/3Qamf4C

พิมพ์เอกสารรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th

รายงานตัว ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ค่ารายงานตัว 4,700 บาท

เอกสารรายงานตัวประกอบด้วย
สำเนาใบปพ.1/Transcript 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ผู้ที่ไม่รายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ

ตัวสำรองรายงานตัวทดแทนตัวจริงที่สละสิทธิ์
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.

งานรับสมัครนักศึกษา 044514606 ต่อ 23

 38 total views,  1 views today