กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ ในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
โครงการการพัฒนาแนวทางการรับรู้และส่งเสริมทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๔๒ ชั้น ๒ เวลา ๐๘.๐๐น . – ๑๒.๐๐ น.

 283 total views,  1 views today