บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560-2562
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร
///////////////////////////////////////////
▶ ▶ ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่ ▶▶
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31(ตึกช้าง) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือน มีนาคม 2566 กรณีเกินระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอรับปริญญาบัตร
♦ สามารถติดต่อรับได้ เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดของมหาวิทยาลัย

 254 total views,  1 views today