ประกาศผลรอบคัดเลือก รอบ Online Audition

 

SRRU COVER DANCE 2023

คุณสมบัติผู้เข้าประกวดแข่งขัน
1.1 กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 20 ปี
1.2 สมาชิก (เฉพาะผู้เข้าประกวด) ไม่น้อยกว่า 4 คน และไม่เกิน 10 คน
1.3 ผู้สมัคร 1 คน เป็นสมาชิกได้เพียงหนึ่งทีมเท่านั้น
1.4 มีความสามารถในการเต้น Cover Dance ไม่จ ากัดศิลปิน
1.5 เพลงที่ใช้ในการประกวดโดยใช้เพลงของศิลปินที่ Cover จะเป็นกี่เพลงก็ได้ให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด
1.6 การแต่งกายสามารถออกแบบเครื่องแต่งกายได้ตามสไตล์ที่ต้องการหรือเลียนแบบศิลปินได้
1.7 สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้ (ควรค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก)
1.8 ใช้เวลาแสดงทีมละ 5 – 10 นาที

SRRU MUSIC CONTEST 2023

คุณสมบัติผู้เข้าประกวดแข่งขัน
1.1 กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 20 ปี
1.2 สมาชิก (เฉพาะผู้เข้าประกวด) ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 10 คน
1.3 ผู้สมัคร 1 คน เป็นสมาชิกได้เพียงหนึ่งวงเท่านั้น

SRRU INNOVATION AWARDS 2023

รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 9,000 บาท
พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน

การประกวดแข่งขันวงดนตรี SRRU Music Contest 2023

การประกวดแข่งขัน SRRU Cover Dance 2023

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

การประกวดแข่งขันการทำหุ่นไล่กาเชิงสร้างสรรค์

การแข่งขันตอบคำถาม FMS Quiz Challenge

การประกวดแข่งขันการทำสื่อการสอนที่บูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระวิชาในระดับประถมศึกษา

การประกวดแข่งขัน : เพลงสร้างสรรค์เสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

การประกวดแข่งขันคลิปสั้น "ส่งความรักในแบบของคุณ" ผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK

การประกวดแข่งขัน “พลศึกษาสุรินทร์ก้าวไกล สมรรถภาพทางกายคนไทยก้าวหน้า”

การประกวดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต eFootballTM 2023 Mobile

การประกวดแข่งขันการวาดภาพ

การประกวดแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ SRRU Innovation Awards 2023

กิจกรรมในงาน

Part 1 : เสวนาวิชาการของผู้บริหาร คุณครูและผู้ปกครอง

สถานที่ : ห้องประชุมบันทายศรี อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ

– 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อนาคตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นโยบายการศึกษาสวัสดิการและทุนการศึกษา การสร้างอาชีพและการบริการวิชาการ
– มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Part 2 : SRRU OPEN HOUSE OPEN HEART 2023 “เปิดบ้าน เปิดใจ เปิดประสบการณ์ใหม่ ในรั้วอินทนิล”

สถานที่

1. SRRU Admission สถานที่ : ลานจอดรถอาคาร 28
– จุดรับลงทะเบียน (แจกคูปองอาหาร)
– ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร/ทุนการศึกษา และรับสมัครนักศึกษา
2. SRRU Open House สถานที่ : บริเวณถนนโดยรอบโดมช้างและกองพัฒนานักศึกษา
บูธแนะน าคณะ หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน ๕๒ สาขาวิชา และบูธโครงการบัณฑิตศึกษา (จัดบูธประชา
สัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่างๆ )
3. SRRU Tour สถานที่ : รอบมหาวิทยาลัย
นั่งรถกอล์ฟ รถลาก และรถไฟฟ้า เยี่ยมชมคณะต่างๆ และภูมิทัศน์โดยรอบของมหาวิทยาลัย
4. SRRU Festivals สถานที่ : โดมช้าง
กิจกรรมสันทนาการต่างๆ บนเวที กิจกรรมการประกวดแข่งขันวงดนตรี และ Cover Dance และ การ
แสดงจากศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

Part 3 : การแข่งขันทักษะวิชาการของคณะ สถานที่ : สถานที่ ที่แต่ละคณะกำหนด

สถานที่แข่งขัน แต่ละคณะกำหนด

การแข่งขันทักษะวิชาการของแต่ละคณะ ตามคุณลักษณะเฉพาะของสาขาวิชา

ติดตามข่าวสารได้ที่ FACEBOOK

 

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

  • QR Code ลงทะเบียน
  • กำหนดการโครงการ
  • กิจกรรมภายในงาน
  • เกณฑ์การแข่งขัน

แล้วพบกันในงาน

SRRU

OPEN HOUSE OPEN HEART 2023

” เปิดบ้าน  เปิดใจ  เปิดประสบการณ์ใหม่  ในรั้วอินทนิล “

ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2566

 456 total views,  1 views today