สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education : OBE ให้กับผู้รับผิดชอบรายวิชาของหลักสูตร ครั้งที่ 2 : การออกแบบหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมี รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2566 ณ ห้องบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย (คปภ.) เป็นวิทยากรให้ความรู้
รูปภาพเพิ่มเติม

 156 total views,  1 views today