สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รอบ 1 มิ.ย. 61 – 31 พ.ค. 62) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 องค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 4.84 องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย กลุ่มตัวบงชี้ตามภารกิจ 4.65 คะแนเฉลี่ย ทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ 4.78

ภาพ/ข่าวจาก คุณนิรดา สสท.