โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562