กำหนดการ โครงการวันหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Day : GE DAY) ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562  ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

————————————————————

08.30-12.00 น.       จัดเตรียมสถานที่

12.00-12.30 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30-13.00 น.       ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

13.00-13.30 น.       พิธีเปิดโครงการ

13.30-13.50 น.       ละครสั้นภาษาอังกฤษ

13.50-14.20 น.       ดนตรี (สุนทรียภาพ)

14.20-14.35 น.       พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.35-16.00 น.       ดนตรี (นักศึกษาสาขาดนตรี)

16.00 น.               พิธีปิดโครงการ

หมายเหตุ 

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
แสดงผลงานการจัดนิทรรศการของนักศึกษารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษาที่ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น.

ดูภาพกิจกรรม
https://photos.app.goo.gl/AQznTeWvzNXrc2bt9