ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

วันเวลาและสถานที่อบรม  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร 41 ชั้น 3 ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในด้านการปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน การพัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต โดยสำนักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียนมีภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เป็นหน่วยงานกลางที่ผลักดัน สนับสนุนให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีการพัฒนาปรับปรุงเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และด้วยระบบการบริหารจัดการหลักสูตรมีขั้นตอน ระเบียบ วิธีการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและดำเนินการตามขั้นตอนให้มีความถูกต้อง แต่ยังพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่มีความเข้าใจในบางเรื่อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามาให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานหลักสูตรจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์สามารถบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการในการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
2. เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการในการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ

ผลผลิตโครงการ (Output)
1. อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
2. อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการในการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ

รายชื่อผู้เข้าอบรม Update 1/11/62

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [335.83 KB]