วันนี้ (29 ตุลาคม 2562) เวลา13.30น. ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดร.อุดม หอมคำ และ ดร.พิกุล ประดับศรี ได้รับเชิญจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นให้แก่บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้บุคลากรในคณะฯ เข้าใจและร่วมฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างประกาศ เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม