รายวิชาผ่านการอนุมัติเทียบโอนครั้งที่-1-63-8-ม.ค.-63