การประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โพสต์โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019