การประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โพสต์โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020