มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

https://bit.ly/3hCJ3IP

1. นักศึกษาที่มีรายชื่อ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) สามารถเข้าพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
– ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 เข้าอยู่ภายในหอพักนักศึกษาได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563
– ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าอยู่ภายในหอพักนักศึกษาได้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563

2. การชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา
– ให้นักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,800 บาท ที่กองคลัง ชั้น 1 อาคาร 31 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) หากไม่ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าอยู่ภายในหอพักนักศึกษา
– ให้นักศึกษานำส่งสำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา เพื่อมารายงานตัวก่อนเข้าอยู่หอพักได้ที่ หน่วยหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0047 ต่อ 1000 หรือ 0 4404 1542

https://srru.ac.th/news/179