ปก สารจากอธิการบดี คำนำ สารบัญ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
__คณะครุศาสตร์
__คณะวิทยาศาสตร์
__คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
__คณะวิทยาการจัดการ
__คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
__คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ตอนที่ 2 : พ.ร.บ. ม.ราชภัฏ 2547
ตอนที่ 3 : ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
__ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
__ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตอนที่ 4 : แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา

ไฟล์คู่มือจาก กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา (งานแนะแนว) โดย คุณนิรดา งามพานิชกิจ

 2,553 total views,  1 views today