แบบสำรวจความต้องการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  1. ดาวน์โหลดที่ https://drive.google.com/drive/folders/19SRWa5CGRLMsVXWfgiMfto_rANvo-vx3?usp=sharing
  2. บันทึกข้อวามผ่านคณบดี / หัวหน้าหน่วยงาน ส่งมายัง ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน