สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคาร 31 ชั้น 3 (ตึกช้าง)