เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยงานไอที ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization)”  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 6 ราย ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ ผศ.ดร.อุดม หอมคำ กล่าวให้โอวาท นศ.ฝีกงาน ก่อนการอบรม 

หัวข้อการอบรม  การวิเคราะห์และการสร้าง Infograhic  เทคนิคการสร้างภาพข้อมูล ตัวอย่างการทำ Data Visual การใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแบบเปิด การใช้โปรแกรม Data Visualization
วิทยากร  นายทองนพคุณ  อินธิเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสท.