บุคลากร สสท. โดยรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ นำทีมงานแนะแนวและศึกษาต่อ เข้าร่วมงานที่ ม.ราชภัฏศรีสะเกษเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เวลา 04.00 น. ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และชี้แจงนโยบายการรับสมัคร แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นจึงเดินทางกลับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยสวัสดิภาพ เวลา 17.00 น.