เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การประชุมครั้งนี้มีการหารือ การกำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำระบบคลังหน่วยกิต และกรอบ หลักเกณฑ์ของการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินเปิดรับนักศึกษาสมทบหลักสูตรระยะสั้น ได้ในภาคการศึกษาที่ 2/2563