รวมรายละเอียดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559-2560

ประมวลภาพการฝึกซ้อม

คลิปการฝึกซ้อม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. และ 19.00 น. ตามลำดับ

โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. จำนวน 2,755 คน และเวลา 19.00 น. จำนวน 343 คน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ดังเอกสารที่แนบมา)

บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมได้ที่ https://bit.ly/3l4Js80

ถาม – ตอบ คำถามที่พบบ่อย

Q : หากจะยกเลิกไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องดำเนินการอย่างไร?

A : สามารถมาดำเนินการติดต่อด้วยตนเอง หรือให้ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้ โดยนำใบเสร็จการจองชุครุยและค่าต่าง ๆ มาติดต่อที่กองคลัง ชั้น 1 อาคาร 31 หรือดำเนินการส่งคำร้องแจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมแนบใบเสร็จจองชุดครุยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 จ่าหน้าซอง เรียน กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 12 ตุลาคม 2563

Q : จะขอรับเงินคืนจากมหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร?

A : หากดำเนินแจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ทางกองคลัง ม.รภ.สร. จะดำเนินการพิจารณาคำร้องขอคืนเงิน โดยจะเริ่มกระบวนการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้จำนวนเงินที่ได้รับคืนจะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

Q : ผู้ที่ไปรับพระราชทานปริญญาบัตรจะได้รับชุดครุยวันไหน?

A : ร้านจะนำชุดครุยมาในวันที่ 11-13 ต.ค. 2563 โดยบัณฑิตต้องนำใบเสร็จมาติดต่อรับชุดครุยได้ที่ชั้น 1 อาคาร 37 ในเวลาที่ระบุไว้ในประกาศฝึกซ้อม ทั้งนี้สามารถให้บุคคลอื่นมาติดต่อรับแทนได้โดยใช้ใบเสร็จยืนยัน หากใบเสร็จหายขอให้มาติดต่อกองคลัง ม.รภ.สร. ชั้น 1 อาคาร 31

Q : หากไม่ไปรับปริญญาบัตรที่สกลนคร จะสามารถติดต่อรับปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันไหน?

A : สามารถมาติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยต้องมาติดต่อรับด้วยตนเองหรือหากให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องมีหนังสือมอบฉันทะและแนบสำเนาบัตรประจำตัว ปชช. ของบัณฑิต พร้อมรับรองสำเนามาด้วย

Q : บัณฑิตที่ไม่ไปรับปริญญาที่สกลนคร สามารถมารับชุดครุยและถ่ายภาพหมู่ตามที่เคยจองไว้ก่อนหน้านี้ได้หรือไม่?

A : ได้ แต่ไม่ต้องมารายงานตัวและร่วมการฝึกซ้อม ทั้งนี้หากดำเนินการถ่ายภาพหมู่ เมื่อคืนชุยครุยกับทางร้าน จะได้รับค่ามัดจำชุดคืนเท่านั้น ไม่สามารถขอรับเงินคืนจากทางมหาวิทยาลัยฯ กรณีขอยกเลิกไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้

Q : บัณฑิตที่เคยยกเลิกการรับปริญญาก่อนหน้านี้ แต่เปลี่ยนใจจะขอเข้ารับ ต้องดำเนินการอย่างไร?

A : ให้มารายงานตัวในวันที่ 11 ต.ค. 2563 เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Q : การแต่งกายของบัณฑิตในวันซ้อมย่อยต้องแต่งกายอย่างไร?

A : ขอให้แต่งกายชุดสุภาพ บัณฑิตชายสวมกางเกงผ้าหรือสแลค บัณฑิตหญิงสวมกระโปรง งดการใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ หรือเสื้อไม่มีแขน และขอให้นำรองเท้าที่จะใส่ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรมาใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อความคุ้นเคยด้วย

Q : ทรงผมของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ สามารถไว้ยาวได้หรือไม่?

A : ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทรงผมของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการตำรวจหรือทหารต้องเป็นทรงผมที่ถูกต้องตามระเบียบ

Q : บัณฑิตที่มีโรคประจำตัว ตั้งครรภ์ หรือพิการ ต้องแจ้งข้อมูลหรือไม่?

A : ต้องแจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวในวันที่ 11 ต.ค. นี้

ดาวนโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิกการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่  https://bit.ly/3nne8TJ 

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0047 ต่อ 1000 หรือ 0 4404 1542 (ในเวลาราชการ

สถานที่รายงานตัว

แนวปฏิบัติจุดจอดรถและจุดคัดกรองโควิด วันที่ 14 ตุลาคม

📣📣 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ขอประชาสัมพันธ์จุดจอดรถ พื้นที่ห้ามจอด และจุดคัดกรอง COVID-19 ในวันซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยในวันดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ จะปิดการเข้า-ออกประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ ฝั่งติดกับบ้านหนองกง

📍📍 ทั้งนี้ขอความร่วมมือบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และญาติบัณฑิตทุกท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

สถานที่จอดรถ