วันที่ 19/10/63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมด้วยคณะทั้ง 6 คณะ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 สังกัด สพม.33 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยมีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงเรียนเทนมีมิตรประชา โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร โรงเรียนสวายวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูประจำสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนสายชั้น ม.6