เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการจัดประชุม คณะอนุกรรมการหลักสูตรระยะสั้น เพื่อหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และแบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร