ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 007/2564 เรื่องเลื่อนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2563 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับนักศึกษาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 162 total views,  2 views today