เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาแบบ Modular system และ Credit bank ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้อมูล ด้านการจัดทำขั้นตอน การออกระเบียบ การร่างข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี

ข่าว : นางสาวพิมลดา วิศิษฐกิตติกร
ภาพ : นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์

 123 total views,  2 views today