ความเป็นมา/วัตถุประสงค์/วันเวลาและรูปแบบที่จัด
ความเป็นมา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Blended Learning เพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” โดยจัดเป็นหลักสูตรย่อยเพื่อการปรับพื้นฐานสู่การเป็นผู้สอนออนไลน์ ในรูปแบบ Learning Part “Active Blended Learning Part 1 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนออนไลน์”

วัตถุประสงค์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรสายงานการสอนให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการสอน และพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการสอนออนไลน์และการบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอนในแบบ Hybrid Learning / Blended Learning สอดคล้องกับมาตรการการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมเจตคติที่ดีของครูยุคดิจิทัลในการใช้งานเพื่อก้าวสู่การเป็นครูยุค 4.0

วันเวลาและรูปแบบการอบรม
อบรมวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรมวีดีโอคอนเฟอรเร้นซ์  + LMS

หัวข้อ/วิทยากร (โปสเตอร์)

 360 total views,  1 views today