เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 ที่ผ่านมี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 ก.พ.2564 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร31 ม.ราชภัฏสุรินทร์ วาระ ร่างข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ร่างประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ.2563 ร่างประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น