กำหนดการและสถานที่รับใบรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา รอบอนุมัติจบ 17 มี.ค.2564

หลักสูตรที่รับ วันเวลาที่รับเอกสาร สถานที่รับเอกสาร
หลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต  รับเอกสารตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สำนักงานสาขาวิชาที่ ตนเองสำเร็จการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี ทุกสาขาวิชา รับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน เป็นต้นไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่องบริการ 1,2

หมายเหตุ หาก นศ.ไม่สามารถมารับเอกสารด้วยตนเองได้ ให้ดาวน์โหลดใบมอบฉันทะ https://acad.srru.ac.th/?p=6054 แล้ว เขียน + แนบสำเนาบัตรผู้มอบและสำเนาบัตรผู้รับมอบ เพื่อมายื่นรับแทน