เลือกหน้า

งานการศึกษาต่อเนื่องและหลักสูตรระยะสั้น

w

ข่าว/กิจกรรม

i

คำสั่ง/ประกาศ

บุคลากร

แบบฟอร์ม

Online Services

คู่มือ

การบริการออนไลน์

การศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต

ระบบสารสนเทศหลักสูตร

ระบบคลังหน่วยกิต

เสนอหลักสูตร

ผลการประเมินหลักสูตร

หลักสูตรแบบ Credit

หลักสูตรแบบ Non-Credit

ACAD-MOOC

โครงการอบรม

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร SANDBOX การจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

https://www.facebook.com/NXPOTHAILAND/photos/a.291433724371468/2016042991910524 แนวทางการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือที่เรียกกันว่า “Higher Education...

สป.อว.เปิดรับข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา           ตามที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 69...

คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่0667/2563เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ระบบการเงิน งบประมาณและเบิกจ่ายเงินสำหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

คู่มือ

นางสาวพิมลดา วิศิษฐกิตติกร
นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

นายทองนพคุณ อินธิเดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดูแลระบบ LMS/Short course

นายทศพล ค้ำชู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดูแลระบบ CMS/คลังหน่วยกิต

 2,299 total views,  1 views today