เลือกหน้า

งานการศึกษาต่อเนื่องและหลักสูตรระยะสั้น

w

ข่าว/กิจกรรม

i

คำสั่ง/ประกาศ

บุคลากร

แบบฟอร์ม

Online Services

คู่มือ

การบริการออนไลน์

การศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต

ระบบสารสนเทศหลักสูตร

ระบบคลังหน่วยกิต

เสนอหลักสูตร

ผลการประเมินหลักสูตร

หลักสูตรแบบ Credit

หลักสูตรแบบ Non-Credit

ACAD-MOOC

โครงการอบรม

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565 (อว.) 15 พ.ย.นี้

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ ปี 2565 และจัดการบรรยายเรื่อง “การออกแบบหลักสูตรเชิงผลลัพธ์การเรียนรู้”(Outcome Based Curriculum) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน...

ขั้นตอนการดาวน์โหลด Certificate การอบรม

คณาจารย์และบุคลากรที่ตกค้าง ยังไม่ได้รับ สามารถกดเข้าดาวน์โหลด คลิกปุ่มด้านล่างนี้ขั้นตอนการดาวน์โหลด Certificate (กรณีกดเข้าระบบด้วยตนเอง)ระบบจะ Generate Certificate ให้ท่านแบบอัตโนมัติ Digital Certificate (ดังตัวอย่าง) เข้าระบบที่ https://acad.srru.ac.th/mooc...

คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่0667/2563เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ระบบการเงิน งบประมาณและเบิกจ่ายเงินสำหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

คู่มือ

นางสาวพิมลดา วิศิษฐกิตติกร
นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

นายทองนพคุณ อินธิเดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดูแลระบบ LMS/Short course

นายทศพล ค้ำชู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดูแลระบบ CMS/คลังหน่วยกิต