เลือกหน้า

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

w

ข่าว/กิจกรรม

i

ระเบียบ/ประกาศ

บุคลากร

ดาวน์โหลด

ภารกิจกลุ่มงาน

มาตรฐานการบริการ

ภารกิจกลุ่มงาน

– หน่วยฐานข้อมูลหลักสูตร – หน่วยสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร – หน่วยแผนการเรียนระยะยาว – หน่วยตารางเรียน ตารางสอน – หน่วยฐานข้อมูลรายวิชา อาจารย์ผู้สอน – หน่วยสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา – หน่วยฐานข้อมูลห้องเรียน – หน่วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป – หน่วยสหกิจศึกษา

งานหลักสูตร

งานแผนการเรียน

GE

สหกิจศึกษา

LMS – GE

ระบบสารสนเทศหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

All Categories

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษานำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

แบบติดตามความก้าวหน้า https://drive.google.com/file/d/1HDWkXPTI3Je_70QG1VXJ1-iMNSI3Twv4/view?usp=sharing

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการวาระพิเศษ ครั้งที่2/2564

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 ที่ผ่านมี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 ก.พ.2564 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร31 ม.ราชภัฏสุรินทร์ วาระ...

สำนักส่งเสริมวิชาการฯจัดประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่17 กันยายน ที่ผ่านมาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้แก่หลักสูตรที่จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป ได้แก่ หลักสูตร พท.บ. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องกลไกการเปิด-การปรับปรุง-และการปิดหลักสูตร พ.ศ.2563

[embeddoc url="https://acad.srru.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศระบบและกลไกการเปิดการปรับปรุงและการปิดหลักสูตร-พ.ศ.๒๕๖๓.pdf" download="all"...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องแนวทางการเทียบสาระความรู้หลักสูตรปริญญาตรี(4ปี)กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

นางสาววรัธยา วิชิตไตรภพ
นักวิชาการศึกษา

งานหลักสูตร

นายธาตรี จิรคงสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา

งานแผนการเรียน

นางชณชนก พันธ์สนิท
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานแผนการเรียน

นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม
นักวิชาการศึกษา(งานGEและสหกิจ)

งาน GE / สหกิจศึกษา