เลือกหน้า

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

w

ข่าว/กิจกรรม

i

ระเบียบ/ประกาศ

ภารกิจ/บุคลากร

ระเบียบ/ประกาศกระทรวง

บริการออนไลน์

มาตรฐานการบริการ

ภารกิจกลุ่มงานและบุคลากร

หน่วยฐานข้อมูลหลักสูตร
หน่วยสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
หน่วยแผนการเรียนระยะยาว
หน่วยตารางเรียน ตารางสอน
หน่วยฐานข้อมูลรายวิชา อาจารย์ผู้สอน
หน่วยสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา
หน่วยฐานข้อมูลห้องเรียน
หน่วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยสหกิจศึกษา
นางสาววรัธยา วิชิตไตรภพ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม
นักวิชาการศึกษา
นายธาตรี จิรคงสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
นางชณชนก พันธ์ุสนิท
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดูข้อมูลหลักสูตร

งานแผนการเรียน

เว็บไซต์ GE

เว็บไซต์ สหกิจศึกษา

Fanpage – GE

ระบบสารสนเทศหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

CHECO : ระบบรับทราบหลักสูตร

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

กำหนดการจองรายวิชากลุ่ม “เลือกเสรี” ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

**ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจองรายวิชากลุ่ม "เลือกเสรี"ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคปกติ กำหนดให้ลงทะเบียน วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ภาคพิเศษ กำหนดให้ลงทะเบียน วันที่ 13 มิถุนายน...

งานหลักสูตรฯเข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานผลการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้มอบหมายให้งานหลักสูตรได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานผลการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา ในวันที่ 25 พ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมไอยเรศ คณะครุศาสตร์ งานหลักสูตร ได้เข้าร่วมประชุมและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ การรับนักศึกษา...

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องกลไกการเปิด-การปรับปรุง-และการปิดหลักสูตร พ.ศ.2563

[embeddoc url="https://acad.srru.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศระบบและกลไกการเปิดการปรับปรุงและการปิดหลักสูตร-พ.ศ.๒๕๖๓.pdf" download="all"...

ประกาศกระทรวง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตร
► แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
► หัวข้อและรายละเอียดการจัดทำเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบ/ให้ความเห็นชอบ
► แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
► แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
► แนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
► แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา
► แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา
► แนวปฏิบัติในการเสนอเอกสารหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
► แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และ แผน ข
► แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
► แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 1,284 total views,  2 views today