เลือกหน้า

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

w

ข่าว/กิจกรรม

i

ระเบียบ/ประกาศ

ภารกิจ/บุคลากร

ระเบียบ/ประกาศกระทรวง

บริการออนไลน์

มาตรฐานการบริการ

ภารกิจกลุ่มงานและบุคลากร

หน่วยฐานข้อมูลหลักสูตร
หน่วยสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
หน่วยแผนการเรียนระยะยาว
หน่วยตารางเรียน ตารางสอน
หน่วยฐานข้อมูลรายวิชา อาจารย์ผู้สอน
หน่วยสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา
หน่วยฐานข้อมูลห้องเรียน
หน่วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยสหกิจศึกษา
นางสาววรัธยา วิชิตไตรภพ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม
นักวิชาการศึกษา
นายธาตรี จิรคงสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
นางชณชนก พันธ์ุสนิท
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดูข้อมูลหลักสูตร

งานแผนการเรียน

เว็บไซต์ GE

เว็บไซต์ สหกิจศึกษา

Fanpage – GE

ระบบสารสนเทศหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

CHECO : ระบบรับทราบหลักสูตร

SRRU Curriculum Design Guide Program Learning Outcomes

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมในการเสนอหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2566

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเสนอหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2566 👉 มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญชวนคณาจารย์ที่มีความสนใจเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2566 ✅ เข้าร่วมรับฟังเพื่อเตรียมความพร้อมการเสนอหลักสูตร...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox เพื่อเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดของมาตรฐานการอุดมศึกษาแบบเดิม วันที่ 25 กุมภาันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบันทายศรี...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education : OBE ครั้งที่ 2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education : OBE ให้กับผู้รับผิดชอบรายวิชาของหลักสูตร ครั้งที่ 2 : การออกแบบหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมี...

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือหลักสูตรควบปริญญาโทสองปริญญาในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565

ประกาศกระทรวง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตร
► แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
► หัวข้อและรายละเอียดการจัดทำเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบ/ให้ความเห็นชอบ
► แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
► แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
► แนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
► แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา
► แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา
► แนวปฏิบัติในการเสนอเอกสารหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
► แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และ แผน ข
► แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
► แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 2,938 total views,  4 views today