เลือกหน้า

งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

w

ข่าว/กิจกรรม

h

ระเบียบ/ประกาศ

บุคลากร

i

คู่มือ

ภารกิจกลุ่มงาน

Z

ประเมิน

ภารกิจกลุ่มงาน

– หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง – หลักสูตรระยะสั้น – คลังหน่วยกิต – หน่วยประชาสัมพันธ์ – หน่วยแนะแนวการศึกษา – หน่วยรับสมัครนักศึกษา – หน่วยคู่มือนักศึกษา – หน่วยยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา – หน่วยปรับปรุงและพัฒนาระบบ

งานการศึกษาต่อเนื่องฯ

งานแนะแนว/รับสมัคร

ระบบรับสมัครนศ.

เพจรับสมัคร

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษา-ภาคปกติ-ประจำปีการศึกษา-2565-_รอบที่-1 ดูข้อมูลเพิ่มเติม/ สมัครที่ http://new.srru.ac.th/ ประกาศรับสมัครนักศึกษา-ภาคพิเศษ-ประจำปีการศึกษา-2565 ดูข้อมูลเพิ่มเติม/ สมัครที่ http://new.srru.ac.th/...

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

[embeddoc url="https://acad.srru.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการ.pdf"...

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่น พ.ศ.2560

[embeddoc url="https://acad.srru.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ระเบีบยบว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาดีเด่น2561.pdf"...

คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดาวน์โหลด Certificate การอบรม

คณาจารย์และบุคลากรที่ตกค้าง ยังไม่ได้รับ สามารถกดเข้าดาวน์โหลด คลิกปุ่มด้านล่างนี้ขั้นตอนการดาวน์โหลด Certificate (กรณีกดเข้าระบบด้วยตนเอง)ระบบจะ Generate Certificate ให้ท่านแบบอัตโนมัติ Digital Certificate (ดังตัวอย่าง) เข้าระบบที่ https://acad.srru.ac.th/mooc...

การศึกษาและพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต: ข้อเสนอสำหรับประเทศไทย

เปิดอ่าน / ดาวน์โหลด การศึกษาและพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต: ข้อเสนอสำหรับประเทศไทย สารบัญ คำนำ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทที่ 1 บทนำ 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. ขอบเขตการดำเนินงาน 4. คำจำกัดความ 5. กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน 6....

นายทศพล ค้ำชู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวพิมพ์ลดา วิศิษฐ์กิตติกร
นักวิชาการศึกษา
นางนิรดา งามพานิชกิจ
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวสุปราณี บุญรอด
นักวิชาการศึกษา