เลือกหน้า

งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

w

ข่าว/กิจกรรม

h

ระเบียบ/ประกาศ

บุคลากร

i

คู่มือ

ภารกิจกลุ่มงาน

Z

ประเมิน

ภารกิจกลุ่มงาน

– หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง – หลักสูตรระยะสั้น – คลังหน่วยกิต – หน่วยประชาสัมพันธ์ – หน่วยแนะแนวการศึกษา – หน่วยรับสมัครนักศึกษา – หน่วยคู่มือนักศึกษา – หน่วยยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา – หน่วยปรับปรุงและพัฒนาระบบ

งานการศึกษาต่อเนื่องฯ

งานแนะแนว/รับสมัคร

ระบบรับสมัครนศ.

เพจรับสมัคร

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่ออผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่ออผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ลิงก์ประกาศ https://bit.ly/3Qamf4C พิมพ์เอกสารรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th รายงานตัว ณ...

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา-ภาคพิเศษ-ประจำปีการศึกษา-2565 ประกาศรับสมัครนักศึกษา-ภาคพิเศษ-ประจำปีการศึกษา-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)...

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ลิงก์ประกาศรับสมัคร https://bit.ly/3x03xUC ทุกหลักสูตร ยกเว้น ค.บ. และ ค.อ.บ. รับสมัครพร้อมรายงานตัว ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 31 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 2 -12 มิ.ย. 65...

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติปีการศึกษา 2565 “อินทนิลช่อที่ 49”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยินดีต้อนรับและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 "อินทนิลช่อที่ 49" ด้วยความยินดียิ่ง โดยมีกำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา...

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

[embeddoc url="https://acad.srru.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการ.pdf"...

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่น พ.ศ.2560

[embeddoc url="https://acad.srru.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ระเบีบยบว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาดีเด่น2561.pdf"...

คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดาวน์โหลด Certificate การอบรม

คณาจารย์และบุคลากรที่ตกค้าง ยังไม่ได้รับ สามารถกดเข้าดาวน์โหลด คลิกปุ่มด้านล่างนี้ขั้นตอนการดาวน์โหลด Certificate (กรณีกดเข้าระบบด้วยตนเอง)ระบบจะ Generate Certificate ให้ท่านแบบอัตโนมัติ Digital Certificate (ดังตัวอย่าง) เข้าระบบที่ https://acad.srru.ac.th/mooc...

การศึกษาและพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต: ข้อเสนอสำหรับประเทศไทย

เปิดอ่าน / ดาวน์โหลด การศึกษาและพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต: ข้อเสนอสำหรับประเทศไทย สารบัญ คำนำ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทที่ 1 บทนำ 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. ขอบเขตการดำเนินงาน 4. คำจำกัดความ 5. กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน 6....

นายทศพล ค้ำชู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวพิมพ์ลดา วิศิษฐ์กิตติกร
นักวิชาการศึกษา
นางนิรดา งามพานิชกิจ
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวสุปราณี บุญรอด
นักวิชาการศึกษา

 623 total views,  2 views today