เลือกหน้า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

w

ข่าว/กิจกรรม

i

ระเบียบ/ประกาศ

ภารกิจ/บุคลากร

คู่มือ/แนวปฏิบัติ

ระบบบริการ

แผนบริหาร

ภารกิจกลุ่มงานและบุคลากร

– หน่วยธุรการและงานสารบรรณ
– หน่วยเลขานุการ
– หน่วยประชุม
– หน่วยบัญชีและการเงิน
– หน่วยจัดซื้อ จัดจ้าง
– หน่วยบุคลากรสำนัก
– หน่วยแผนและงบประมาณ
– หน่วยประกันคุณภาพภายใน

นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพิพัฒน์ วิถี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภาวิณี บานเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอัครพล ศิริกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนันทิดา จามิกรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

MIS / e-Office

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

แบบฟอร์มงานการเงิน

งานพัสดุ

งานสภาวิชาการ

รายงาน SAR

ความพึงพอใจ

ปฏิทินวิชาการ

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

การจัดการความรู้สร้างความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

โครงการ “การจัดการความรู้สร้างความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2564”วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา-  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้รายงานความก้าวหน้าของตนเอง=ความก้าวหน้า 80%- ...

 836 total views,  4 views today