เลือกหน้า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

w

ข่าว/กิจกรรม

i

ระเบียบ/ประกาศ

ภารกิจ/บุคลากร

คู่มือ/แนวปฏิบัติ

ระบบบริการ

แผนบริหาร

ภารกิจกลุ่มงานและบุคลากร

– หน่วยธุรการและงานสารบรรณ
– หน่วยเลขานุการ
– หน่วยประชุม
– หน่วยบัญชีและการเงิน
– หน่วยจัดซื้อ จัดจ้าง
– หน่วยบุคลากรสำนัก
– หน่วยแผนและงบประมาณ
– หน่วยประกันคุณภาพภายใน

นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภาวิณี บานเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอัครพล ศิริกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนันทิดา จามิกรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

MIS / e-Office

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

แบบฟอร์มงานการเงิน

งานพัสดุ

งานสภาวิชาการ

รายงาน SAR

ความพึงพอใจ

ปฏิทินวิชาการ

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox เพื่อเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดของมาตรฐานการอุดมศึกษาแบบเดิม วันที่ 25 กุมภาันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบันทายศรี...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education : OBE ครั้งที่ 2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education : OBE ให้กับผู้รับผิดชอบรายวิชาของหลักสูตร ครั้งที่ 2 : การออกแบบหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมี...

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศุลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 

SRRU OPEN HOUSE OPEN HEART 2023 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลรอบคัดเลือก รอบ Online Audition   SRRU COVER DANCE 2023 คุณสมบัติผู้เข้าประกวดแข่งขัน1.1 กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 20 ปี1.2 สมาชิก (เฉพาะผู้เข้าประกวด) ไม่น้อยกว่า 4 คน และไม่เกิน 10 คน1.3 ผู้สมัคร 1 คน...

 2,198 total views,  2 views today