เลือกหน้า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

w

ข่าว/กิจกรรม

i

ระเบียบ/ประกาศ

บุคลากร

คู่มือ/แนวปฏิบัติ

ภารกิจกลุ่มงาน

ภารกิจกลุ่มงาน

 – หน่วยธุรการและงานสารบรรณ – หน่วยเลขานุการ – หน่วยประชุม – หน่วยบัญชีและการเงิน – หน่วยจัดซื้อ จัดจ้าง – หน่วยบุคลากรสำนัก – หน่วยแผนและงบประมาณ – หน่วยประกันคุณภาพภายใน

งานธุรการ/สารบรรณ

งานแผนงบประมาณ

งานการเงิน/บัญชี

งานพัสดุ

งานสภาวิชาการ

รายงาน SAR

ความพึงพอใจ

ปฏิทินวิชาการ

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

สสท.จัดอบรม Data Visualization ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยงานไอที ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน ในหัวข้อ "เทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization)"  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 6 ราย...

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคาร 31 ชั้น 3 (ตึกช้าง)[embed-google-photos-album...

มาตรฐานการบริการ/แนวปฏิบัติที่ดี

นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภาวิณี บานเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอัครพล ศิริกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพิพัฒน์ วิถี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนันทิดา จามิกรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป