เลือกหน้า

พรบ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

i

พ.ร.บ./พ.ร.ก.

i

ระเบียบ

i

ข้อบังคับ

i

ประกาศ

i

แนวปฏิบัติ

i

คู่มือการบริการ

พระราชบัญญัติ/กฏกระทรวง

ระเบียบ

ข้อบังคับ

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือหลักสูตรควบปริญญาโทสองปริญญาในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565

แนวปฏิบัติ

แนวปฎิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการแนะแนวและการให้การปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 3,636 total views,  16 views today