แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน โครงการการจัดการความรู้การค้นหาคำถามที่พบบ่อย

ผลการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้การค้นหาคำถามที่พบบ่อย (FAQ : Frequently Asked Question) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

             สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้การค้นหาคำถามที่พบบ่อย (FAQ : Frequently Asked Question) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้ วางแผนการจัดการความรู้  และดำเนินการจัดการความรู้  ให้นักศึกษา ผู้รับบริการได้รับคำตอบที่ถูกต้อง และสร้างระบบการจัดการความรู้ในการบริหารสำนักตามการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่  11 กันยายน  2561 ณ ห้องฉัททันต์ ผลการดำเนินงานโครงการพบว่า

  1. ระบบจัดการความรู้และแผนการจัดการความรู้ มีคำสั่งสำหรับปฏิบัติงาน คือ คำสั่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ 097/2561เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา  2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  2. การดำเนินงานการจัดการความรู้ มีคำสั่งสำหรับปฏิบัติงาน คือ คำสั่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ 096/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้การค้นหาคำถามที่พบบ่อย (FAQ : Frequently Asked Question) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
  3. คำถามที่พบบ่อย (FAQ : Frequently Asked Question) พบว่ามีคำถามที่จำแนกตามช่วงเวลาการทำกิจกรรมของนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3  ช่วง คือ  ช่วงกำลังเข้าศึกษา พบข้อคำถาม 20 ข้อ  ช่วงลงทะเบียน  พบข้อคำถาม  32 ข้อ  ช่วงระหว่างเรียน  พบข้อคำถาม 41 ข้อ
  4. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินโครงการ จำนวน 20 คน พบว่า  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65  เพศหญิง  จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-35  ปี  จำนวน  9 คน  คิดเป็นร้อยละ 45 มีอายุระหว่าง 25-30  ปี  จำนวน  5 คน  คิดเป็นร้อยละ  25 มีอายุระหว่าง 3640  ปี  จำนวน  4 คน  คิดเป็นร้อยละ  20 มีอายุระหว่าง 45-50 ปี  จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และมีอายุระหว่าง 51-55 ปี  จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5  ส่วนใหญ่มาจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45  คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน  15  คน คิดเป็นร้อยละ  15  คณะครุศาสตร์จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5  และผลการประเมินโครงการการจัดการความรู้การค้นหาคำถามที่พบบ่อย (FAQ : Frequently Asked Question) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.45,S.D.=0.095) จำแนกเป็นรายการพบว่าด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.42,S.D.=0.087) ด้านประโยชน์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.54,S.D.=0.508)