หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) จำนวน 19  สาขาวิชา
ที่ หลักสูตร สาขาวิชา สถานะ
1 ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ. 5 ปี)

1. การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
2 2. พลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
3 3. การประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
4 4. วิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
5 5. ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
6 6. เคมี หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
7 7. ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
8 8. คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
9 9. คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
10 10. เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
11 11. คหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
12 12. ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
13 13. ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
14 14. ดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
15 15. สังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
16 16. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
17 17. นาฏศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
18 18. อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
19 19. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2559

 

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน  20  สาขาวิชา

ที่ หลักสูตร สาขาวิชา สถานะ
20 วิทยาศาสตร

บัณฑิต

(วท.บ. 4 ปี)

1. วิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560
21 2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560
22 3. เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
23 4. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560
24 5. การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560
25 6. เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560
26 7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560
27 8. เคมี หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560
28 9. ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560
29 10. สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
30 11. คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
31 12. สถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
32 13. การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2556
33 14. สัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2556
34 15. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
35 16. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
36 17. เครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
37 18. อุตสาหกรรมก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
38 19. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
39 20. โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2559

 

 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน  4  สาขาวิชา
ที่ หลักสูตร สาขาวิชา สถานะ
40 เทคโนโลยีบัณฑิต

(ทล.บ. 4 ปี)

1. เทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
41 2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
42 3. เทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
43 4. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559

 

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน  2  สาขาวิชา
ที่ หลักสูตร สาขาวิชา สถานะ
44 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วศ.บ. 4 ปี)

1. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559
45 2. การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2557

 

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน  2  สาขาวิชา
ที่ หลักสูตร สาขาวิชา สถานะ
46 ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ. 4 ปี)

1. การพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2560
47 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559

 

 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน  1  สาขาวิชา
ที่ หลักสูตร สาขาวิชา สถานะ
48 บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559

 

 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน  1  สาขาวิชา
ที่ หลักสูตร สาขาวิชา สถานะ
49 นิเทศศาสตรบัณฑิต

(นศ.บ. 4 ปี)

การสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559

 

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน  4  สาขาวิชา
ที่ หลักสูตร สาขาวิชา สถานะ
50 บริหารธุรกิจบัณฑิต

(บธ.บ. 4 ปี)

1. การตลาดสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2558
51 2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2557
52 3. บริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2557
53 4. การท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2559

 

 1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน  1  สาขาวิชา
ที่ หลักสูตร สาขาวิชา สถานะ
54 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

(ศป.บ. 4 ปี)

ทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560

 

 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวน  1  สาขาวิชา
ที่ หลักสูตร สาขาวิชา สถานะ
55 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

(รป.บ. 4 ปี)

รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559

 

 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน  1  สาขาวิชา
ที่ หลักสูตร สาขาวิชา สถานะ
56 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) นิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559

 

 1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จำนวน  1  สาขาวิชา
ที่ หลักสูตร สาขาวิชา สถานะ
57 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  (พท.บ. 4 ปี) การแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559

 

 1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน  1  สาขาวิชา
ที่ หลักสูตร สาขาวิชา สถานะ
58 เศรษฐศาสตรบัณฑิต

(ศ.บ. 4 ปี)

เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2557