เลือกหน้า

บุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
ผู้อำนวยการ
อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.ศรัญญา นาเหนือ
รองผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.กนกกานต์ ลายสนธิ์
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์เสน่ห์ ศรีงาม
รองผู้อำนวยการ
ดร.พิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภาวิณี บานเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอัครพล ศิริกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพิพัฒน์ วิถี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนันทิดา จามิกรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน

นางสาววรัธยา วิชิตไตรภพ
นักวิชาการศึกษา
นายธาตรี จิรคงสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม
นักวิชาการศึกษา(งานGEและสหกิจ)
นางชณชนก พันธ์ุสนิท
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

นายทศพล ค้ำชู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวพิมพ์ลดา วิศิษฐ์กิตติกร
นักวิชาการศึกษา
นางนิรดา งามพานิชกิจ
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวสุปราณี บุญรอด
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

นายณัฐพล สันทาลุนัย
นักวิชาการศึกษา
นางธันยนันท์ พันธ์วัน
นักวิชาการศึกษา
นางมยุรา กระโพธิ์
นักวิชาการศึกษา
นายทองนพคุณ อินธิเดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

นายธนภัทร พิศเพ็ง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณัฐปภัสร์ ฉลาดมาก
นักวิชาการศึกษา
นายอภิชาติ สมรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา

โครงการบัณฑิตศึกษา (อาคาร42)
ดูแลงานด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต

 1,905 total views,  2 views today