เลือกหน้า

บุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ
ผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.พิกุล ประดับศรี
รองผู้อำนวยการ
ผศ.จุรี สุวรรณศรี
รองผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.แม้นวาด รชนีกรไกรลาศ
รองผู้อำนวยการ
นางปรินดา อุสาคู
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางปรินดา อุสาคู
พนักงานพิมพ์
นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภาวิณี บานเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอัครพล ศิริกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพิพัฒน์ วิถี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนันทิดา จามิกรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน

นางสาววรัธยา วิชิตไตรภพ
นักวิชาการศึกษา
นายธาตรี จิรคงสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม
นักวิชาการศึกษา(งานGEและสหกิจ)
นางชณชนก พันธ์ุสนิท
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

นายทศพล ค้ำชู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวพิมพ์ลดา วิศิษฐ์กิตติกร
นักวิชาการศึกษา
นางนิรดา งามพานิชกิจ
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวสุปราณี บุญรอด
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

นายณัฐพล สันทาลุนัย
นักวิชาการศึกษา
นางธันยนันท์ พันธ์วัน
นักวิชาการศึกษา
นางมยุรา กระโพธิ์
นักวิชาการศึกษา
นายทองนพคุณ อินธิเดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

นายธนภัทร พิศเพ็ง
นักวิชาการศึกษา
นายอภิชาติ สมรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา

โครงการบัณฑิตศึกษา (อาคาร42)
ดูแลงานด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต