เลือกหน้า

บุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ
ผู้อำนวยการ
ดร.พิกุล ประดับศรี
รองผู้อำนวยการ
ผศ.จุรี สุวรรณศรี
รองผู้อำนวยการ
ดร.แม้นวาด รชนีกรไกรลาศ
รองผู้อำนวยการ
นางปรินดา อุสาคู
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางปรินดา อุสาคู
พนักงานพิมพ์
นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภาวิณี บานเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอัครพล ศิริกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพิพัฒน์ วิถี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายทศพล ค้ำชู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางนิรดา งามพานิชกิจ
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวสุปราณี บุญรอด
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน

นางสาววรัธยา วิชิตไตรภพ
นักวิชาการศึกษา
นายธาตรี จิรคงสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
นายธนภัทร พิศเพ็ง
นักวิชาการศึกษา(งานประกันคุณภาพฯ)
นายอภิชาติ สมรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานQA)
นางนันทิดา จามิกรณ์
นักวิชาการศึกษา(งานประกันคุณภาพฯ)
นางสาวจิราพร สาลีบุตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม
นักวิชาการศึกษา(งานGEและสหกิจ)
นางสาวพิมลดา วิศิษฐกิตติกร
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

นายณัฐพล สันทาลุนัย
นักวิชาการศึกษา
นางธันยนันท์ พันธ์วัน
นักวิชาการศึกษา
นางมยุรา กระโพธิ์
นักวิชาการศึกษา
นายทองนพคุณ อินธิเดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา

โครงการบัณฑิตศึกษา (อาคาร42)
ดูแลงานด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต