คำถามที่พบบ่อย (FAQ : Frequently Asked Question)

คำถามที่พบบ่อย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ร่วมกันนำคำถามจากประสบการณ์ทำงานและได้รับคำถามจากผู้เข้าร่วมโครงการ  สามารถสรุปคำถาม-คำตอบ ได้ดังนี้

            ช่วงกำลังเข้าศึกษา

 1. ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาต้องทำยังไง

ตอบ   1) เขียนคำร้องที่ช่องบริการ 2  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2) ชำระเงินที่กองคลัง/การเงิน

3) นำคำร้องกลับมายืนที่ช่องบริการ 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอีกครั้ง

 1. ขอใบรายงานผลการเรียนกรณียังไม่จบ ควรทำอย่างไร

ตอบ   1) เขียนคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2) ชำระเงินที่กองคลัง/การเงิน

3) นำคำร้องส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. ขอใบรับรองความประพฤติ ควรทำอย่างไร

ตอบ   1) เขียนคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2) ชำระเงินที่กองคลัง/การเงิน

3) นำคำร้องส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. ขอเอกสารเบิกบุตรข้าราชการ ขอได้ที่ไหน

ตอบ   ขอเอกสารค่าธรรมเนียมการเบิกได้ที่ช่องบริการที่ 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. การย้ายสาขา/คณะ ควรทำอย่างไร

ตอบ   มีแนวปฏิบัติดังนี้

1) ศึกษามาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

2) หลักสูตร 4 ปีไม่สามารถย้ายไปหลักสูตร 5 ปีได้ ยกเว้นหลักสูตร 5 ปีย้ายไปหลักสูตรอื่นได้

3) รับคำร้องได้ที่ช่องบริการที่ 2 ฝ่ายทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4) ยื่นคำร้องให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 30 วัน

5) เมื่อคำร้องผ่านการอนุมัติ ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียม 300 บาท และมารับรหัสนักศึกษาใหม่ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

6) กรณีนักศึกษาใหม่ให้ติดต่อช่องบริการที่ 4  งานรับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. การลาออก ควรทำอย่างไร

ตอบ   1) เขียนคำร้องลาออกช่องบริการที่ 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2) ดำเนินการตามขั้นตอนในเอกสาร

3) นำเอกสารส่งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4) เมื่อคำร้องผ่านการอนุมัติ ให้นักศึกษามารับคำร้อง (การเงิน) เพื่อเบิกค่าประกันของเสียหาย 500 บาท

 1. การย้ายสถานศึกษา ควรทำอย่างไร

ตอบ   1) นักศึกษารับคำร้องได้ที่ช่องบริการที่ 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2) รับคำร้องผ่านคณะ  เพื่อจะดำเนินการไปยังสถานศึกษาที่จะย้าย

 1. เป็นนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เรียนได้สูงสุดไม่เกินกี่ปี

ตอบ   นักศึกษาสามารถเรียนได้ไม่เกิน 8 ปี

 1. เป็นนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี เรียนได้สูงสุดไม่เกินกี่ปี

ตอบ   นักศึกษาสามารถเรียนได้ไม่เกิน 10 ปี

 1. กรณีภาคเรียนนี้ไม่ได้เรียน ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ   นักศึกษาต้องดำเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษานี้

 1. ค่าลงทะเบียนเรียนเท่าไหร่

ตอบ   ค่าลงทะเบียนเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนรายวิชาที่นักศึกษาจองในแต่ละภาคการศึกษานั้นๆ นักศึกษาดำเนินการจองรายวิชาเสร็จแล้วสามารถพิมพ์ตรวจสอบได้ทันที

 1. มีความประสงค์เปลี่ยนคำนำหน้า ยศ ตำแหน่ง ชื่อ นามสกุล ต้องทำอย่างไร

ตอบ   เขียนคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ได้ที่ช่องบริการที่ 2  งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

 1. สามารถพิมพ์ใบรายชื่อได้ที่ไหน

ตอบ   สามารถพิมพ์รายชื่อทั้งหมู่เรียนได้ที่เว็บจองรายวิชา reg1.srru.ac.th  reg2.srru.ac.th และ Reg3.srru.ac.th

 1. สามารถค้นหารหัสนักศึกษาได้ที่ไหน

ตอบ   สามารถค้นหาได้จากเว็บจองรายวิชา reg1.srru.ac.th  reg2.srru.ac.th reg3.srru.ac.th

 1. กรณีลืมรหัสเข้าเว็บจองรายวิชาต้องทำยังไง REG

ตอบ   ขอ Reset รหัสผ่านได้ที่ช่องบริการที่ 3 งานหลักสูตรและแผนการเรียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. ถ้าจะขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อไปศึกษาที่สถาบันอื่นต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ตอบ   ดำเนินการรับร้องที่ช่องบริการที่ 2 งานเทียบโอนผลการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถแยกเป็น 2 กรณี คือ

1) กรณีนักศึกษาย้ายสถานศึกษา  นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอใบรายงานผลการเรียนและคำอธิบายวิชา เพื่อใช้ในการทำเรื่องเทียบโอนผลการเรียน

2) กรณีที่นักศึกษาลาออกหรือไม่สำเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอใบรายงานผลการเรียนและคำอธิบายวิชา  เพื่อใช้ในการทำเรื่องเทียบโอนผลการเรียน

 1. ในการดำเนินการทำเรื่องเทียบโอนผลการเรียนต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ตอบ   1) นักศึกษามาติดต่อรับคำร้องเทียบโอนผลการเรียนที่งานเทียบโอนผลการเรียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2) นักศึกษากรอกคำร้องให้สมบูรณ์  พร้อมแนบใบรายงานผลการเรียนและแนบคำอธิบายรายวิชาให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ/ลงนาม

3) นักศึกษานำคำร้องเทียบโอนผลการเรียนที่ผ่านการลงนาม  ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว  และเสนอขอความเห็นของประธานสาขาวิชาหรือที่ประธานสาขาวิชามอบหมายให้ความเห็นทุกรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน

4) นักศึกษาส่งคำร้องเทียบโอนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5) สำนักส่งเสริมรวบรวมเอกสารนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ

6) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนผลการเรียนที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องสำนักส่งเสริมวิชาการฯ  และเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

7) นักศึกษาติดต่อรับคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ  เพื่อชำระเงินที่กองคลัง  (หน่วยกิตละ  50  บาท)

8) นักศึกษาส่งคำร้องเทียบโอนฯ ที่ชำระเงินที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และถ่ายสำเนาเอกสารเก็บเป็นหลักฐาน

 1. ค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนผลการเรียน เท่าไหร่

ตอบ   ค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนผลการเรียน  หน่วยกิตละ  50  บาท

 1. ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน

ตอบ   ผู้ที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนและผู้พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

 1. นักศึกษาที่ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีสิทธิ์จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมหรือไม่

ตอบ   ผู้ได้รับเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม

            ช่วงลงทะเบียน

 1. กำหนดการลงทะเบียนดูได้ที่ไหน

ตอบ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือเว็บไซต์จองรายวิชา

 1. ถ้าต้องการทราบว่า เทอมนี้ต้องลงทะเบียนวิชาอะไรบ้าง ดูได้ที่ไหน

ตอบ เว็บไซต์จองรายวิชาเมนูตรวจสอบแผนการเรียน

 1. ถ้าลงทะเบียนเรียนผิดหลักสูตร จะต้องทำยังไง

ตอบ ถอนรายวิชาและลงทะเบียนเรียนใหม่ให้ถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตร

 1. นักศึกษาภาคปกติ สามารถลงทะเบียนได้กี่หน่วยกิต

ตอบ ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

 1. นักศึกษาภาคกศ.บป. สามารถลงทะเบียนได้กี่หน่วยกิต

ตอบ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และเทอมฤดูร้อนไม่เกิน 12 หน่วยกิต

 1. นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิตได้หรือไม่

ตอบ ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. นักศึกษาภาคกศ.บป. สามารถลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิตได้หรือไม่

ตอบ ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    28. กรณีวิชาที่ต้องการลงทะเบียนไม่เปิดในภาคเรียนนี้ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ดำเนินการตามคำร้องขอเปิดรายวิชา ให้นักศึกษามารับคำร้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. วิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนใน Section นั้น เวลานั้นเต็มแล้ว ลงทะเบียนไม่ได้จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ประสานคณะเพื่อขอขยาย Section ในรายวิชาเอก  หากรายวิชา GE (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ดำเนินการตามคำร้องขอขยาย Section และติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. นักศึกษาภาคปกติ จะสำเร็จการศึกษาในเทอม 3/25XX สามารถขอลงทะเบียนเรียนได้หรือไม่

ตอบ ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. นักศึกษาภาคปกติขอลงทะเบียนเรียนร่วมในเทอม 3/25XX จะต้องชำระค่าลงทะเบียนเท่าไร

ตอบ ชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.

 1. นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับ ภาคกศ.บป.ต้องทำอย่างไร

ตอบ ติดต่อขอรับคำร้องที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. จองรายวิชาเรียนไปแล้ว สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้อีกหรือไม่

ตอบ นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนแปลง เพิ่ม- ถอน รายวิชาภายในกำหนดของมหาวิทยาลัย

 1. ติด E วิชาบังคับสามารถลงวิชาอื่นแทนได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้

 1. ติด E วิชาเลือกสามารถลงวิชาอื่นแทนได้หรือไม่

ตอบ สามารถลงทะเบียนเรียนกลุ่มเอกเลือกเดียวกันได้

 1. ใส่กลุ่มวิชาตอนจองรายวิชาผิดทำยังไง

ตอบ สามารถเปลี่ยนกลุ่มวิชาได้ในระยะเวลาขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม ถอนรายวิชาตามปฏิทิน

 1. ช่วงจองรายวิชาเข้าเว็บจองรายวิชายาก ต้องทำยังไง

ตอบ สามารถเข้าได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 :   http://reg1.srru.ac.th/

ช่องทางที่ 2 :   http://reg2.srru.ac.th/

ช่องทางที่ 3 :   http://reg3.srru.ac.th/

 1. ลงทะเบียนเรียนเพื่อให้ได้เกรดใหม่ (Re-grade)  ต้องทำอย่างไร

ตอบ สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ในระบบการจองรายวิชาตามปฏิทินเองได้เลย

 1. ยอดการชำระค่าลงทะเบียนทำไมไม่เท่ากันกับเพื่อน

ตอบ สามารถตรวจสอบที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. ชำระค่าเทอมล่าช้าเสียค่าปรับวันละเท่าใด

ตอบ  20 บาท

 1. ค่าเทอมปรับสูงสุดต่อภาคการศึกษาละเท่าไหร่

ตอบ  1800 บาท

 1. ลงทะเบียนจองรายวิชาแล้วทำไมจึงไม่มีในระบบ

ตอบ ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. ไม่รู้ใครลบรายวิชาที่ผมจอง

ตอบ  งานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. มีเพื่อนที่เรียนอยู่ใน Section นี้ จะย้ายมาเรียนด้วยกันได้ไหม

ตอบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาที่กำหนดและรายวิชาใน Section นั้น ยังไม่เต็ม

 1. ไม่อยากเรียนกับอาจารย์ท่านนี้เลย ย้ายได้ไหม

ตอบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาที่กำหนดและรายวิชาใน Section นั้น ยังไม่เต็ม

 1. ไม่อยากเรียนในเวลานี้เลยต้องทำอย่างไร

ตอบ  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาที่กำหนดและรายวิชาใน Section นั้น ยังไม่เต็ม

 1. รายวิชาที่ผมเคยเรียนแล้วมาซ้ำกันในเทอมนี้ต้องทำอย่างไร

ตอบ ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. ไม่รู้ว่าผมติด E เพราะเกรดออกช้าทำให้ผมเรียนรายวิชาต่อไปไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

ตอบ ติดต่องานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. อยากรู้ว่าอาจารย์ที่ส่งเกรดจะรู้ไหมว่านักศึกษาประเมินในระบบไว้อย่างไรบ้าง

ตอบ  อาจารย์ผู้สอนจะมองเห็นแค่ผลการประเมินเท่านั้น

 1. ยังติดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรเก่า จะต้องทำอย่างไร

ตอบ ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อดำเนินการขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรเก่า

 1. สามารถเทียบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในรายวิชา GE ได้หรือไม่

ตอบ ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่น จะเอาผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมาเทียบโอนได้หรือไม่

ตอบ เทียบโอนผลการเรียนได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย

            ช่วงระหว่างเรียน

 1. อยากยกเลิกรายวิชาที่มีผลการเรียนเป็น E จะต้องทำอย่างไร

ตอบ ไม่สามารถยกเลิกรายวิชาได้

 1. อาจารย์ส่งเกรดแล้วทำไมถึงยังไม่ออก

ตอบ สามารถตรวจสอบได้ที่คณะ/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. เกรดเพื่อนออกแล้ว แต่ของเรายังไม่ออก

ตอบ ต้องประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา  ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียนหากยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนผลการเรียนจะไม่ปรากฎ

 1. อาจารย์บอกว่าให้มาดูเกรดได้ที่ส่งเสริมจะดูจากที่ไหน

ตอบ สามารถตรวจสอบได้ที่เคาน์เตอร์และติดต่อกับงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. อาจารย์ส่งแก้ I แล้วแต่เกรดยังไม่ขึ้น

ตอบ สามารถตรวจสอบได้ที่คณะ หรืองานทะเบียน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. หากนักศึกษาไม่ต้องการเรียนบางรายวิชา  ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการยกเลิกรายวิชา

 1. แก้ I ต้องทำอย่างไร

ตอบ สามารถดำเนินการเขียนคำร้องแก้ “I” ได้ที่คณะ ในรายวิชานั้นๆ

 1. ลาออกแล้วสามารถกลับเข้ามาเรียนคืนได้หรือไม่

ตอบ เมื่อได้รับการอนุมัติให้ลาออก นักศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาใหม่ได้

 1. ผลการเรียนจะแจ้งไปที่บ้านหรือไม่

ตอบ แจ้งทุกภาคการศึกษา

 1. เรียนอย่างไรให้ได้ เกียรตินิยมอันดับ 1

ตอบ ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C  ไม่ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน (Re-Grade) และได้ค่าระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.60

 1. เรียนอย่างไรให้ได้ เกียรตินิยมอันดับ 2

ตอบ ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C ไม่ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน (Re-Grade) และได้ค่าระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60

 1. การยกเลิกรายวิชา (W) มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมหรือไม่

ตอบ ได้

 1. ติด I มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมหรือไม่

ตอบ มีสิทธิ กรณีการแก้ผลการเรียนจาก “I” และได้ค่าคะแนนไม่ต่ำกว่า “C”

 1. เรียนได้สักพัก และชำระเงินไปแล้ว แต่มีเหตุให้ต้องหยุดเรียนกลางคันระหว่างภาคเรียน ต้องทำอย่างไร

ตอบ ให้นักศึกษาทำเรื่องยกเลิกรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรายวิชาที่ยกเลิกจะถูกบันทึกผลการเรียนเป็น “W”

 1. การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทำได้ในกรณีใดบ้าง

ตอบ กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นๆ

 1. การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสามารถดำเนินการแทนได้หรือไม่ และการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสามารถทำได้กี่ภาคเรียนติดต่อกัน

ตอบ สามารถดำเนินการแทนได้ และไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา

 1. ต้องการย้ายสถานศึกษาไปเรียนที่สถาบันอื่นต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ติดต่องานทะเบียน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอรับคำร้องและดำเนินการตามขั้นตอน

            ช่วงใกล้สำเร็จการศึกษา

 1. สามารถแจ้งจบได้ที่ไหน ช่วงไหน

ตอบ  สามารถตรวจสอบกำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษาได้จากปฏิทินวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1) พิมพ์คำร้องแจ้งขอสำเร็จการศึกษาในระบบลงทะเบียน

2) ดำเนินการตามขั้นตอนตามเอกสาร

3) ส่งคำร้องที่งานทะเบียน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดการสามารถตรวจสอบได้ที่ปฏิทินวิชาการ

 1. เกรดครบแล้วทำไมถึงยังไม่จบ

ตอบ ติดต่องานทะเบียน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

 1. ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาแล้วและยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องรักษาสภาพหรือไม่

ตอบ ติดต่องานทะเบียน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

 1. แจ้งจบแต่ไม่จบควรทำอย่างไร

ตอบ ติดต่องานทะเบียน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

 1. แจ้งจบเทอม X/25XX จะได้เอกสารตอนไหน

ตอบ หลังจากอนุมัติสำเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดวันรับหนังสือแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิพร้อมรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 1. อนุมัติจบเทอม X/25XX วันไหน

ตอบ กำหนดการสามารถเข้าดูปฏิทินวิชาการในเว็ปไชต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. เกรดวิชา XXXXXX จะออกตอนไหน ถ้าออกแล้วจะจบเมื่อไหร่

ตอบ ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. ถ้ายังไม่จ่ายค่าเทอมจะทำจบให้ไหม ถ้าจ่ายแล้วจบเลยไหม

ตอบ ถ้ายังไม่ชำระค่าลงทะเบียน ไม่สามารถตรวจสอบโครงสร้างได้ และถ้าดำเนินการจ่ายแล้วจะดำเนินการตรวจโครงสร้างและอนุมัติสำเร็จการศึกษาครั้งต่อไป

 1. รับเงินค่าประกันของเสียหายได้ตอนไหน

ตอบ หลังสำเร็จการศึกษาเจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดวันรับพร้อมรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ไหน

ตอบ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. ได้รับการอนุมัติจบแล้ว ถ้าจะไปสมัครงานสามารถขอเอกสารอะไร เพื่อไปสมัครงานได้บ้าง

ตอบ ใบรายงานผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สามารถขอหนังสือรับรอง 90 วันได้) และชำระเงินค่าธรรมเนียม  100 บาท

 1. อนุมัติจบแล้วจะได้รับปริญญาตอนไหน

ตอบ รอติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย

 1. ขอใบ Transcript / ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นภาษาอังกฤษ ควรทำอย่างไร

ตอบ เขียนคำร้องขอได้ที่งานทะเบียน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน

 1. ใบคะแนนหาย/ชำรุด ควรทำอย่างไร

ตอบ เขียนคำร้องขอได้ที่งานทะเบียน   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน และแนบรูปถ่ายชุดครุย 1 นิ้ว

 1. ใบรับรองคุณวุฒิหาย/ชำรุด ควรทำอย่างไร

ตอบ เขียนคำร้องขอได้ที่งานทะเบียน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน และแนบรูปถ่ายชุดครุย 2 นิ้ว

 1. ใบปริญญาบัตรหาย/ชำรุด ควรทำอย่างไร

ตอบ เขียนคำร้องขอได้ที่งานทะเบียน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม และแนบรูปถ่ายชุดครุย 2 นิ้ว

 1. เอกสารทางการศึกษาสามารถรับแทนกันได้หรือไม่

ตอบ รับแทนได้ ต้องมีใบมอบฉันทะ สำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับเอกสาร

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ไหน

ตอบ รอติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย

 1. กรณีขอคำอธิบายรายวิชา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกรณีใด

ตอบ 1) เทียบโอนรายวิชาต่างสถาบัน

2) เทียบโอนมาตรฐานความรู้ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 1. การขอเอกสารคำอธิบายรายวิชา ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบอะไรบ้าง

ตอบ 1) เขียนคำร้องที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2) ชำระเงินที่การเงิน นักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 20 บาท นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 100

3) แนบใบรายงานผลการเรียน

4) สามารถรอรับเอกสารได้ภายใน 30 นาที

 1. กรณีต้องการดูข้อมูลการรับรองคุณวุฒิของหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสามารถดูได้ที่ไหน

ตอบ 1) ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสอบถามว่านักศึกษาศึกษาอยู่ในหลักสูตรใด

2) เข้าเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ

 1. กรณีที่ไม่ได้เข้ากิจกรรมรับน้องสามารถเข้าเรียนได้ไหม

ตอบ สามารถเข้าเรียนได้

 1. กรณีเข้าทำงานแล้ว ต้องการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ว่าจบจริงหรือไม่  และสามารถดำเนินการตรวจสอบวุฒิได้กี่วัน

ตอบ ภายในระยะเวลา 5 วัน ตามกระบวนการส่งกลับคืน

 1. กรณีติดทหาร  สามารถกลับมาเรียนในรหัสนักศึกษาเดิมได้หรือไม่

ตอบ ติดต่อฝ่ายทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 104,349 total views,  52 views today